1. Identificació del responsable del lloc web

4ADDICTIC SL

CIF B66888975

Carrer Ordal 19 de Masquefa, 08783 Barcelona.

Correu electrònic: info@4addictic.com.

Document de titularitat del domini hoquei360.cat

2. Objecte

Les presents condicions de venda generals (d'ara endavant, les "Condicions Generals"), juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se (d'ara endavant, les "Condicions Particulars"), tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació duts a terme per part dels usuaris (el "Client"), de productes i/o serveis oferts per part de 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  a través del seu lloc web www.hoquei360.cat

Aquestes Condicions Generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc Web, sense perjudici que 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  es reserva el dret a modificar, sense avís previ, tant les Condicions Generals, si escau les Particulars, així com qualsevol dels textos legals que es trobin exposats al Lloc Web. En tot cas, l'accés al Lloc Web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució implica l'acceptació dels mateixos per part de l'usuari.

El Client es troba subjecte a les Condicions Generals vigents en cadascun dels moments de realitzar la contractació corresponent, no sent possible la contractació de cap producte i/o servei, sense la prèvia acceptació de les presents Condicions Generals i, si escau, les condicions particulars que regulin la prestació de determinats serveis. La vigència temporal de les Condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades totalment o parcialment. Les noves Condicions són aplicables des del moment en què estiguin a disposició del Client, i siguin així plenament accessibles. Totes les adquisicions de Productes comprats a través del Lloc Web, prèvia identificació i autenticació, a través del nom d'usuari i contrasenya que fos subministrat, es consideraran vàlidament realitzades pel Client, i seran vinculants. En conseqüència, el Client serà el responsable en exclusiva de qualsevol compres de Productes a través del Lloc Web per part de qualsevol tercer que faci ús del vostre usuari i contrasenya. La realització de comandes des del Lloc Web per part d'un menor d'edat que falsegi la informació de registre, s'entendrà realitzada sota la supervisió i l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals.

En cas de contradicció entre els termes i les condicions manifestades en les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran sempre les condicions acordades en aquest darrer instrument respecte d'aquells termes incompatibles, i només respecte d'aquells Productes sotmesos a aquestes condicions específiques.

3. Intervinents

El procés de contractació electrònica a través del Lloc Web serà realitzat entre el Client i 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  entès aquest com el Punt de Venda escollit per part del Client durant el procés de contractació. Tindran la consideració de "Client" del Lloc web aquells consumidors, que siguin persones físiques que siguin majors d'edat (majors de 18 anys) o, si escau, persones jurídiques que acreditin adequadament la seva condició i acceptin les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars que, si escau, siguin aplicables. Queda expressament prohibida la compra de Productes a través del Lloc Web, per part de menors d'edat, usuaris que no resideixin legalment a la UE o per usuaris que no compleixin els requisits previstos a les presents Condicions Generals, o si escau, a les Particulars.

4. Accés i registre al lloc web

L'accés i la consulta del catàleg dels productes i/o serveis publicats al Lloc Web té caràcter lliure i gratuït, i no és necessari el registre dels usuaris. De la mateixa manera, per poder iniciar el procés de contractació dels productes i/o serveis exposats al Lloc Web, és essencial que els usuaris es registrin com a usuari, seguint les indicacions disposades a continuació.

4.1 Requisits per registrar-se com a usuari

L'usuari registrat assumeix que el seu compte d'usuari és personal i intransferible, podent registrar-se al Lloc Web tant persones físiques com persones jurídiques. Tot usuari registrat disposarà d'una contrasenya d'accés, que serà en tot cas personal, intransferible, tindrà una vigència temporal limitada i haurà de complir uns requisits mínims de longitud i seguretat. L'usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint per això el procediment disposat al Lloc Web. En cap cas 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  coneixerà aquesta contrasenya, que romandrà als seus sistemes de forma xifrada. En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata a 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l'accés no autoritzat a aquests, per procedir a la cancel·lació immediata. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador queda eximit de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l'ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per tercers no autoritzats.

4.2 Baixa com a usuari registrat.

La relació jurídica derivada del registre com a Client del Lloc Web té una durada indefinida. Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre aquesta relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense cap altra causa que la seva voluntat en aquest sentit, sens perjudici de les obligacions derivades de la formalització de comandes amb anterioritat a la terminació de la relació. El Client pot exercir unilateralment el dret de terminació mitjançant el procés de cancel·lació de comptes. En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l'usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant fora de perill la facultat del prestador de no admetre aquest registre en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que estigui per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l'usuari i/o perjudici al prestador, als seus col·laboradors i associats o als usuaris, clients o potencials clients.

De la mateixa manera, 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  es reserven el dret de cancel·lar el nom d'usuari i la contrasenya i, per tant, l'accés al Lloc Web d'aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats.

5. Procés de contractació electrònica de productes

5.1 Informació i disponibilitat dels productes.

Tota la informació relativa als productes i/o serveis oferts per 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  per al seu Canal Online, seran publicats a través del Lloc Web indicant-se la següent informació respecte a cadascun d'ells:

 • Marca del producte
 • Model del producte
 • Imatges del producte
 • Descripció del producte
 • Preu del producte
 • Descomptes del producte (si escau)
 • Especificacions tècniques del producte
 • Opcions de finançament (si escau)
 • Disponibilitat del producte (stock)

5.2 Fases del procediment de contractació electrònica.

Un cop seleccionat per part de l'usuari els productes i/o serveis oferts per part de 4ADDICTIC SL (Hoquei360) , l'usuari haurà de seguir les fases del procés de contractació indicades a continuació:

Fase 1. – Validació de Cistella de la Compra: l'Usuari, una vegada finalitzi la selecció dels productes i/o serveis que voleu contractar, haureu de validar la vostra cistella de la compra, en la qual se us mostraran els productes i/o serveis seleccionats, el nombre d'unitats, el preu dels mateixos, el termini i les despeses d'enviament.

Totes les comandes i compres realitzades a través del Lloc Web estan subjectes a l'efectiva disponibilitat d'estoc dels Productes en el moment en què se'n prepari l'expedició per enviar-lo.

Fase 2. – Facilitar Dades de Facturació i Enviament: l'Usuari, una vegada validi la cistella de la compra, haurà de facilitar les dades de facturació i d'enviament dels productes i/o serveis, acceptant expressament, mitjançant la marcació de la corresponent casella, de les presents Condicions de Contractació. En cas de no marcar la casella d'acceptació, el Lloc Web no us permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.

Fase 3.- Seleccionar el Mètode de Pagament: l'Usuari, una vegada faciliti les dades de facturació i, si escau, d'enviament, haurà de seleccionar el mètode de pagament que voleu utilitzar. Actualment, hi ha els mètodes de pagament següents: Targeta, PayPal

Fase 4.- Pagament de la quantitat econòmica total: l'Usuari, en cas que hagi optat per qualsevol dels dos mitjans de pagament al comptat (PayPal o Targeta) serà redireccionat, automàticament pel sistema a les plataformes de pagament en línia (TPV) ) de les entitats bancàries corresponents. 

Fase 5.- Confirmació de la Compra: 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  , remetrà al Client en el termini màxim de 24 hores des del moment de la realització efectiva del pagament de la compra per part del Client, un correu electrònic en què es facilitarà un resum, amb totes les característiques de la compra venda realitzada . Així mateix, mitjançant l'acceptació de les presents condicions generals de contractació, el client accepta rebre les factures derivades de la contractació de béns i/o serveis de format electrònic.

6. Condicions econòmiques i formes de pagament

6.1 Condicions econòmiques.

Tots els productes i/o serveis oferts al Lloc Web porten associat el preu final del producte, així com, si escau, els possibles descomptes que siguin aplicables a aquesta compra.

Els preus mostrats al Lloc Web són aplicables exclusivament als Productes oferts a través d'aquest Canal i durant el temps que romanguin publicats. Els preus dels Productes es mostren sempre en euros i inclouen l'IVA, així com qualsevol altre impost que sigui aplicable, sent els vigents i legalment aplicables en aquell moment. De la mateixa manera, tots els preus mostrats no inclouen les possibles despeses d'enviament aplicables.

En cas que 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  identifiqui un error manifest en el preu d'algun dels Productes publicats, ho posaran en coneixement immediat del Client, així com dur a terme la corresponent publicació de la rectificació del mateix a través del Lloc Web i als mitjans de comunicació habituals, tenint l'opció el Client de reconfirmar, a través de l'apartat “El meu compte”, la seva comanda al preu correcte o, si no, cancel·lar-ho. 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. No obstant això, en qualsevol cas, s'aplicaran les tarifes en vigor indicades al Lloc Web en el moment de la realització de la comanda corresponent.

6.2 Formes de pagament.

Per procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin a la fase 3 del procés de contractació electrònica, anteriorment descrit.

Tots els mitjans de pagament disposats per part de 4ADDICTIC SL (Hoquei360) , es troben subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores del mitjà de pagament (emissors de targeta i/o emissors de comptes de pagament), però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lada la comanda, i entenent-se no realitzada la compravenda del Producte o Productes sol·licitats.

El càrrec del preu dels Productes, dels costos del servei d'enviament -si és el cas-, així com de qualsevol impost que sigui aplicable, únicament seran realitzats en el moment de formalitzar la comanda. Per dur a terme el pagament electrònic, 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic proveïda per part d'entitats bancàries habilitades per a ells.

Totes les dades proporcionades a 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  a aquests efectes, són degudament xifrades per garantir la màxima seguretat i confidencialitat dels mateixos , allotjant-se en un servidor segur certificat segons el protocol " Secure Socket Layer " (SSL). En cap cas no s'emmagatzemaran per part de 4ADDICTIC SL (Hoquei360) les dades de targetes proporcionades pels Clients a través de la passarel·la de pagament, i únicament es conservaran mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins transcorregut el període de desistiment, amb el per poder tornar-li les quantitats econòmiques corresponents. De la mateixa manera, l'usuari pot pagar de manera ràpida i segura amb el compte PayPal, sense compartir informació financera amb 4ADDICTIC SL (Hoquei360).

En cas de seleccionar aquesta modalitat de pagament, el Client serà redirigit a la pàgina segura de PayPal, on haurà d'introduir les credencials i acceptar el cobrament. Un cop confirmat el pagament, el Client serà tornat a la pàgina de confirmació de 4ADDICTIC SL (Hoquei360), on podrà confirmar l'estat de la compra venda realitzada.

7. Condicions d'enviament els productes

Els Productes la compra dels quals hagi estat realitzada a través del Lloc Web de 4ADDICTIC SL (Hoquei360)  seran enviats a l'adreça postal que s'indiqui al formulari de comanda, no podent correspondre a un apartat de correus o llocs públics, tals com la via pública, places, estacions, aeroports o altres de similars.

Els lliuraments a domicili només es fan a destinacions d'Espanya Peninsular i les Balears.

En cas de sol·licitud de lliurament de la comanda a domicili, el lliurament es realitzarà, en general, en un termini estimat de tres dies laborables a partir de la confirmació de la comanda, a l'adreça postal que s'hagi inclòs a les dades de la comanda, excepte causa de força major. Les despeses d'enviament són gratuïtes a partir de comandes de 65€. Per a imports inferiors, les despeses d'enviament són les següents:

 • Península
 • Balears

8. Dret de desistiment de les comandes

L'Usuari té reconegut el dret de desistiment de la compra efectuada a través del Lloc Web, i per tant, si no en queda satisfet, podrà tornar el Producte en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des que hagi adquirit la possessió del producte.

El dret de desistiment es podrà exercir a través dels canals següents:

 1. A través del correu electrònic: info@4addictic.com 
 2. Contacteu amb el Servei d'Atenció al Client

La devolució inclourà l'import de la compra i, si n'hi haguessin existit, els costos de lliurament. La devolució es realitzarà al mateix mitjà de pagament amb què el Producte va ser adquirit o, si el client ho desitja, mitjançant un val per l'import per utilitzar en compres futures.

El Client haurà de tornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

El cost de l'enviament de la devolució, amb caràcter general, és a càrrec del client, amb els imports indicats:

 • Península
 • Balears

El cost de l'enviament de la devolució anirà a càrrec de la botiga en els supòsits següents:

 • Canvi de producte,
 • Canvi de talla del mateix producte adquirit, 
 • El client esculli l'opció del val de compra com a mètode d'abonament de l'import.

La devolució de l'import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectivament i inequívoca la decisió de desistiment del contracte i sempre que s'hagin rebut prèviament els béns o productes objecte de desistiment, en cas contrari, es pot retenir el desemborsament fins a la recepció dels béns esmentats o fins que el Client acrediti la devolució dels béns.

Queden exclosos del dret de desistiment:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat.
 2. El subministrament de béns o prestacions de serveis confeccionats d'acord amb les especificacions del client o clarament personalitzats.
 3.  El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. En tot cas, als efectes de fer ús del dret de desistiment, cal que els Productes siguin retornats als embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es tornin sense aquests embalatges originals o amb desperfectes l'import que s'abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que pertoqui. Abans de tornar el Producte, el Client ha d'assegurar-se que aquest està degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

9. Garanties

Quan el Producte o Productes adquirits presentessin una manca de conformitat per no correspondre's amb les característiques ofertes, presentaren defectes que impedeixin la seva normal utilització d'acord amb la seva naturalesa, o no oferir les prestacions descrites per a aquest, el Client tindrà dret al sanejament del bé adquirit en un termini de tres anys a partir de la compra i en les condicions i amb els mitjans de prova regulats al Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, sense perjudici de les facultats del Punt de Venda de comprovar la veracitat dels defectes, el seu origen i el moment de la seva aparició.

En tot cas, el Client haurà de sol·licitar la recollida en el termini màxim de dos mesos des de la constatació del defecte, i ha d'informar de la naturalesa del problema, el moment i les condicions de la seva aparició.

Així mateix, el Client té dret al sanejament del bé seguint les regles de l’article 118 i següents del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. En tot cas, s'aplicaran la normativa que sobre garantia de venda de béns de consum estableixi la legislació aplicable. Si el producte fos defectuós, 4ADDICTIC SL (Hoquei360) es responsabilitzarà sempre que sigui possible fer la substitució del producte, sense cap despesa per al Client. En cas que per motius de disponibilitat no es pogués fer la substitució del producte, es realitzarà la devolució íntegra de la compra.

10. Exoneració de responsabilitats

4ADDICTIC SL (Hoquei360) no pot garantir la continuïtat tècnica del Lloc Web, l'absència de fallades o interrupcions del servei ni que el Lloc Web estarà disponible o accessible el cent per cent del temps. Tampoc no pot garantir l'absència de virus o altres components nocius al Lloc Web o al servidor des del qual se subministra.

11. Tractament de dades personals

Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per 4ADDICTIC SL (Hoquei360), en la seva qualitat de responsable i gestor del Lloc Web. Les dades demanades seran posades a disposició de l'empresa de transport i logística encarregada de fer el lliurament de l'article adquirit a través de la pàgina web, així com de qualsevol altre operador que intervingui en el procés de compra, finançament i/o lliurament, als efectes del compliment del contracte o contractes amb el client i les relacions que se'n deriven.

En tot cas, abans de comunicar-se a cap tercer les dades personals del Client, aquest ho haurà d'acceptar de forma expressa prèviament. El comprador queda informat que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat de 4ADDICTIC SL (Hoquei360), sent necessari el tractament de les seves dades per a la gestió de la relació contractual i la prestació dels serveis. Als efectes anteriors, el comprador garanteix que les dades facilitades són certes, fent-se expressament responsable de les possibles conseqüències que tinguessin causa en la falsedat d'aquesta informació. Les dades de contacte del comprador podran ser utilitzades en base a l'interès legítim per remetre-li, a través de qualsevol mitjà, incloent-hi correu, correu electrònic, SMS, etc., informació d'interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis de 4ADDICTIC SL (Hoquei360).

Per donar-vos de baixa del servei d'enviaments de comunicacions publicitàries podeu fer-ho a través de la pàgina web o sol·licitar-ho segons el que disposa la Política de Privadesa de 4ADDICTIC SL (Hoquei360) adjuntant fotocòpia del vostre DNI en ambdós casos. El tractament de les dades personals per part dels 4ADDICTIC SL (Hoquei360), així com qualsevol altra informació sol·licitada per a l'accés i ús del Lloc Web, es regirà pel que disposa la Política de Privadesa del lloc web 4ADDICTIC SL (Hoquei360) ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades personals facilitades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Per tal de mantenir les seves dades personals actualitzades, el comprador haurà d'informar de qualsevol canvi que es produeixi respecte d'aquestes dades, ja que en cas contrari 4ADDICTIC SL (Hoquei360) no podrà respondre de la seva veracitat. El comprador queda informat que podrà exercir, gratuïtament i quan ho consideri oportú, els drets daccés, rectificació, supressió, limitació en el tractament, oposició o portabilitat respecte de les dades personals facilitades així com retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament, comunicant-ho per escrit i juntament amb una còpia de document fefaent d'acreditació de la identitat, a l'adreça postal Carrer Ordal 19 de Masquefa, 08783 Barcelona o a través del correu electrònic info@4addictic.com Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades per part de 4ADDICTIC SL (Hoquei360), consulteu la Política de Privadesa.


 • Registre

Nou registre de compte

Ja tens un compte?
Entrar O Restablir la contrasenya